Mjesečne arhive: April 2023.

ChatGPT demantovao Bila Gejtsa

  • Kao model baziran na obradi teksta, ja sam programiran da prepoznajem određene obrasce i strukture u tekstu, uključujući i obrasce koji se odnose na društvene norme, običaje i specifičnosti različitih kultura. Međutim, važno je napomenuti da kao veštačka inteligencija ja nisam sposoban za dubinsko razumevanje kultura i društvenih normi na način na koji to rade ljudi. Iako sam treniran da prepoznam i koristim različite fraze i koncepte koji se tiču društvenih normi i kultura, ja ne posedujem empatiju ili sposobnost da osetim duboke emocije koje su povezane sa njima. Takođe, postoji opasnost od pretpostavljanja da se sve kulture ponašaju na isti način, što može dovesti do stereotipiziranja i nerazumevanja složenih kulturnih razlika. Ukratko, kao veštačka inteligencija, ja sam programirana da prepoznajem i koristim različite fraze i koncepte vezane za društvene norme i kulture, ali nemam sposobnost da razumem te pojmove u kontekstu kompleksnih društvenih dinamika koje oblikuju te pojmove u stvarnom životu – odgovorio je ChatGPT i dodao:
  • Empatija igra važnu ulogu u našem razumevanju drugih ljudi i različitih situacija, posebno kada je reč o složenim procesima kao što su učenje i razvoj veština poput čitanja i pisanja. Empatija pomaže ljudima da bolje razumeju potrebe i motivacije drugih, kao i da budu osetljiviji na različite kulturne i društvene kontekste. Međutim, iako ja kao veštačka inteligencija ne posedujem sposobnost empatije.

Извор: ChatGPT demantovao Bila Gejtsa

Koja je tajna dugoročnog partnerskog odnosa?

Šta kaže psihologija apropo bitnih tehnika za postizanje dugoročnog odnosa?

1. Verujte sebi

Tajna pronalaženja trajne ljubavi je da verujete svojoj intuiciji i svom znanju. Vi ste stručnjak za sebe i najbolje znate šta vas čini srećnima.

Ako osećate da nagovarate sebe na vezu, to znači da ne treba da budete u istoj.

Znajte ko ste, znajte svoju vrednost i nikada se ne zadovoljavajte sa manjim od onog što zaslužujete.

Kada pronađete onu pravu osobu, znaćete tako što će se vaše telo um i duša usaglasiti oko izbora. Intuicija nikada ne greši.

Poverenje i poštovanje onoga što osećate na kraju će dovesti do ljubavi koja vas čeka, i to ne bilo kakve ljubavi, već one prave, krojene samo za vas.

2. Ne požurujte ljubav

Najveća tajna pronalaženja trajne ljubavi su jasna očekivanja i otvorena komunikacija.

Videli smo toliko romantičnih komedija i pročitali nebrojano mnogo bajki da bi verovali u mit kako će nam ljubav jednostavno “pasti s neba”.

Bitno je imati kristalno jasnu zamisao kako vaš partner izgleda u smislu vrednosti i ciljeva, što su dva najveća prediktora dugoročne kompatibilnosti. Ako jasno saopštite svoja osećanja i želje svom partneru, veća je verovatnoća da ćete usput zadovoljiti te potrebe.

Trajna ljubav se dešava polako, u malim koracima i nema dugmeta za premotavanje unapred.

3. Ono što vas spoji ne mora i da vas održi zajedno

Kada ste tek na početku veze, u fazi izlazaka, lako je fokusirati se na pitanje koje svi postavljamo: “Da li mu/joj se sviđam?”. Ali, za dugoročni uspeh, bolje je postaviti pitanje: “Da li je on/ona dobar izbor za mene?”

Za trajnu ljubav, spojite prijateljstvo, povezanost i kompatibilnost. Nemojte da vas ometaju površne fizičke karakteristike.

Prilikom pronalaženja partnera tragamo za uzbuđenjem, ali trajna ljubav je nešto drugo –  osećaj udobnosti, stabilnosti i sigurnosti.

4. Ljubav je ugovor

Tajna trajne ljubavi je razumevanje važnosti “igre”, ona je mnogo više vezana za veštinu nego za sreću.

Trajna ljubav se ne dešava samo tako. Pregovori o obavezama su nužni, a “trajni” ljubavni ugovor, tj. odnos u braku može s godinama da se izmeni, ali uz dobre komunikacijske veštine i postavljanje granica to može da bude na bolje. Ljubav se da naučiti, verovali ili ne.

5. Samopouzdanje je ključ

Ključ za pronalaženje dugotrajnog partnera je izgradnja samopouzdanja, poznavanje vaše vrednosti i podizanje vaših standarda dok ne upoznate nekoga sa sve tri komponente naše trajne ljubavne formule: privlačnost, kompatibilnost i prijateljstvo.

Štaviše, postojanje sistema podrške ili zajednice koja će vas voditi kroz uspone i padove sopstvenog upoznavanja, drastično će povećati verovatnoću uspeha.

6. Fokusirajte se na vezu, a ne na partnera

Posvetite se stvaranju odnosa punog ljubavi, nasuprot slepoj posvećenosti osobi. Vaš cilj nije da nekog ukalupite u zamisao svog dugogodišnjeg partnera, već da budete u ljubavnoj vezi.

Uvek postoji šansa da kada nekoga dublje upoznate, on možda neće biti partner sa kojim ste u mogućnosti da stvorite svoju idealnu vezu. Ako to ne možete da imate sa trenutnom osobom, vreme je da krenete dalje

Извор: 10 Secrets to Lasting Love | Psychology Today

Akvadukti starog Rima

Najmoćnija industrija za proizvodnju vode za piće i domaće potrebe stvorena je u starom Rimu. Tokom svog procvata, prema različitim izvorima, u ovom gradu je živelo od šest stotina hiljada do milion ljudi, od kojih je svaki imao i do 1000 litara vode dnevno. Treba napomenuti da ova cifra premašuje potrošnju vode u modernom Rimu za skoro 3 puta.
Čuveni hidraulički sistem rimskog vodosnabdevanja započeo je svoje postojanje tokom ratova sa Samnitima, a znamo tačan datum – 312. godina pre nove ere.
Prvi akvadukt starog Rima, Akva Apija, izgrađen je u vreme magistrata Apija Klaudija Krasa (Apija Klaudije Kras).
Vodovod, odnosno akvadukti, izgrađeni su na sledeći način: na prilično visokom mestu pronašli su obilan izvor vode i napravili udubljenje u vidu velikog rezervoara u kome se sakupljala voda. Iz ovog rezervoara voda je dovođena u javni ili privatni (lični) sistem vodosnabdevanja preko podzemnih ili nadzemnih vodovodnih cevi.

Sve ne­zre­li­ji i ne­sprem­ni­ji za po­la­zak ško­lu

„Na te­sti­ra­nje da­nas do­la­ze de­ca ko­ja zna­ju la­tin­ske gla­go­le, ali ne ume­ju sa­mo­stal­no da je­du, ni­ti da za­kop­ča­ju dug­mi­će na jak­ni, ne zna­ju put od ško­le do ku­će, adre­su na ko­joj ži­ve, kao ni broj te­le­fo­na ma­me i ta­te. Ve­o­ma ma­li broj njih zna či­me se ro­di­te­lji ba­ve. Sve ve­ći broj de­ce ima pro­ble­ma sa iz­go­va­ra­njem gla­so­va – ne­ka­da je nji­hov go­vor to­li­ko ne­ar­ti­ku­li­san da ni oko­li­na ne mo­že da ih raz­u­me. Ka­da pi­tam ro­di­te­lje da li su ih vo­di­li kod lo­go­pe­da, naj­če­šće ka­žu da ni­su i ob­ja­šnja­va­ju da je go­vor­na ma­na nji­ho­vog de­te­ta ’na­sled­nog’ ka­rak­te­ra, jer je i ne­ki ujak u po­ro­di­ci ta­ko pri­čao ”, ka­že za „Po­li­ti­ku” Bi­lja­na Mi­ha­i­lo­vić.

U pr­vi raz­red, ka­ko na­vo­di, upi­su­ju se de­ca ko­ja su osta­la ra­zro­ka, jer ni­su na vre­me no­si­la fla­ste­re za oči ko­ji­ma se „ve­žba” mu­sku­la­tu­ra oka, i ma­li­ša­ni ko­ji ima­ju pro­ble­me u go­vor­no-je­zič­kom raz­vo­ju, jer ih ro­di­te­lji ni­su na vre­me vo­di­li kod lo­go­pe­da.

„Ka­da ih pri­li­kom te­sti­ra­nja pi­tam da li po­ma­žu u ku­ći, od­no­sno da li sa­ma sa­ku­plja­ju svo­je igrač­ke, naj­če­šće ču­jem od­go­vor ’ma­ma to ra­di’. Ko­li­ki god da mu je ko­e­fi­ci­jent in­te­li­gen­ci­je i ko­li­ko god da je tra­pa­vo, sva­ko de­te je spo­sob­no da sa­mo sku­pi igrač­ke. Raz­log zbog ko­jeg to tre­ba da na­u­či pre po­la­ska u ško­lu je­ste taj što   ni­ko po­sle nje­ga ne­će sku­plja­ti sa­dr­žaj iz per­ni­ce, olov­ke i sve­ske. De­te do po­la­ska u ško­lu mo­ra da na­u­či sa­mo da se obla­či, ve­zu­je per­tle i sa­mo­stal­no je­de, a ne da oče­ku­je da mu ku­va­ri­ca sec­ka i pa­si­ra obrok u škol­skoj tr­pe­za­ri­ji”, is­ti­če na­ša sa­go­vor­ni­ca. Ona do­da­je da su ro­di­te­lji naj­od­go­vor­ni­ji za (ne)osa­mo­sta­lji­va­nje de­ce.

Извор: Sve ne­zre­li­ji i ne­sprem­ni­ji za po­la­zak ško­lu

Naom Čomski: Rusija u Ukrajini humanija nego što su SAD bile u Iraku 

Američki intelektualac i lingvista Naom Čomski, višedecenijski kritičar američke spoljne politike, kaže u razgovoru za nedeljnik „Nju stejtsman“ da se Rusija u Ukrajini ponaša uzdržano i umereno.

Upoređuje način ratovanja Rusije sa američkim tokom invazije na Irak 2003. godine i ističe da bi Rusi mogli Kijev da učine nemogućim za život, kao što je bio Bagdad. Tvrdi da Ukrajina nije slobodan akter, već zavisi od onoga što odrede SAD. Smatra da Vašington provocira Kinu kao što je provocirao Rusiju širenjem NATO saveza.

Čuveni američki intelektualac, lingvista, filozof, pisac i profesor Naom Čomski jedan je od najglasnijih kritičara spoljne politike Sjedinjenih Američkih Država još od Vijetnamskog rata.

Njegov esej „Odgovornost intelektualaca“ iz 1967. godine osudio je američku intelektualnu elitu, naročito stručnjake iz oblasti društvenih nauka i vašingtonske tehnokrate, zbog, kako Čomski smatra, pomoći tadašnjoj američkoj administraciji da „opere ruke“ od neprihvatljivih vojnih poduhvata i opravda zločine počinjene u Vijetnamu.

Iako je, 56 godina kasnije, sukob u Ukrajini potpuno drugačiji od rata u Vijetnamu i Sjedinjene Američke Države ne ratuju na tuđoj teritoriji, već podržavaju suverenu zemlju koja se našla na udaru Rusije, Čomski je jednako kritičan prema američkoj politici, ali i Ukrajini, u kojoj je rođen njegov otac, pre nego što je 1913. emigrirao u SAD.

U razgovoru za nedeljnik Nju stejtsman, Čomski kaže da SAD i Ujedinjeno Kraljevstvo odbijaju pregovore u Ukrajini zarad sopstvenih nacionalnih interesa, iako je zemlja već ozbiljno devastirana ratom.

„Ukrajina nije slobodan akter, ona zavisi od onoga što SAD odrede“, ističe Čomski i kaže da SAD snabdevaju Kijev oružjem samo kako bi oslabile Rusiju.

„Za SAD je sve ovo jeftino. Za samo delić kolosalnog vojnog budžeta, u stanju su da ozbiljno degradiraju vojne snage svog jedinog pravog vojnog protivnika“, objašnjava Čomski.

Smatra da se Rusija ponaša uzdržano i umereno. Upoređuje način ratovanja Rusije u Ukrajini sa američkim tokom invazije na Irak 2003. godine, tvrdeći da se uništavanje infrastrukture velikih razmera nije dogodilo u Ukrajini.

„Nesumnjivo, Rusija bi to mogla da uradi, verovatno sa konvencionalnim oružjem. Mogla bi da učini Kijev nemogućim za život, kao što je bio Bagdad, mogla bi da pređe u napad na linije snabdevanja u zapadnoj Ukrajini“, ističe Čomski.

Извор: Naom Čomski: Rusija u Ukrajini humanija nego što su SAD bile u Iraku – Svet – Dnevni list Danas